Informacje o taxi bagażowych

Oczyszczanie powierzchni – metody mechaniczne

syrena_104_przodZaletą trawienia w kwasie solnym jest otrzymywanie gładkich powierzchni, pokrytych małą ilością szlamu trawiennego, wadą natomiast tej metody jest wysoka cena i duża lotność oparów, a więc i większe zużycie. Kwasy mają zdolność nie tylko rozpuszczania warstwy tlenkowej, lecz także przenikania do podłoża í częściowego rozpuszczania metalu, co jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż przyczynia się to do obniżenia wytrzymałości mechanicznej elementu. W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom wprowadza się do kąpieli nieznaczne ilości odpowiednich inhibitorów korozji. Dodatek tych substancji powoduje niemal całkowite zahamowanie procesu rozpuszczania się stali, nie wpływając przy tym na proces rozpuszczania się warstw tlenkowych. Trawienie przeprowadza się metodą zanurzeniową w wannach betonowych, wyłożonych kwasoodpornymí płytkami ceramicznymi. Wanny wyposażone są w wężownice grzejne i wyciągi wentylacyjne.

Czas trawienia jest zależny od rodzaju kwasu, jego stężenia, sposobu mieszania kąpieli, temperatury kąpieli oraz grubości warstwy tlenkowej. Elementy wytrawione powinny być starannie wypłukane wodą, poddane pasywacji w roztworze kwasu fosforowego oraz wysuszone. Zaleca się prowadzenie trawienia pojedynczych prostych elementów, a nie zmontowanych zespołów lub gotowych konstrukcji – nie tylko ze względu na rozmiar wanien, lecz przede wszystkim ze względu na poważne trudności związane z usunięciem resztek kwasu ze szczelin i wnęk. Pozostawienie resztek kwasu działa szkodliwie na metal i należy unikać tej metody oczyszczania w przypadku niemożliwości trawienia pojedynczych elementów. Odrdzewiacze fosforowesą wodnymi roztworami kwasu fosforowego, substancji zwilżających i rozpuszczalników organicznych. Stosuje się je celem usunięcia niewielkich ilości oleju oraz lekkiej korozji nalotowej. Stosowanie odrdzewiaczy do oczyszczania powierzchni silnie skorodowanej metod mechanicznych oczyszczania powierzchni należą:

– oczyszczanie strumieniowo ścierne, które w zależności od stosowanego ścierniwa nosi nazwę piaskowania lub śrutowania,

– oczyszczanie ręczne,

– oczyszczanie ręczno-mechaniczne.

Oczyszczanie powierzchni przez piaskowanie lub śrutowanie jest jedną z najbardziej skutecznych metod. Uzyskuje się powierzchnię czystą, pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń ( poza tłuszczowymi ), a przede wszystkim pozbawioną zgorzeliny. Piaskowanieli śrutowanie nadaje jednocześnie oczyszczonej powierzchni określoną chropowatość, co znacznie zwiększa przyczepność nakładanej warstwy wymalowania. Trwałość pokrycia malarskiego, nalożonego na opiaskowaną powierzchnię stali, przewyższa trwałość pokrycia na stali oczyszczonej przez szczotkowanie, trawienie lub odtłuszczanie.

Piaskowanie lub śrutowanie polega na działaniu strumienia ścierniwa wyrzucanego w kierunku oczyszczonej powierzchni za pomocą sprężonego powietrza lub siły odśrodkowej.

Dobór rodzaju i wymiaru ścierniwa zależy od szeregu takich czynników, jak rodzaj zanieczyszczenia, rozmiar przedmiotu, wymagana chropowatość podłoża. Do oczyszczania strumieniowo-ściernego używane są ścierniwa metalowe ( śrut ), niemetalowe ( piasek ) i syntetyczne ( elektrokorund ). Oczyszczanie strumieniem ścierniwa zawieszonego w wodzie określane jest nazwą oczyszczania hydrościernego. W kraju stosuje się najczęściej piasek rzeczny, śrut żeliwny kulisty, śrut żeliwny łarnany i śrut cięty z drutu stalowego. Cząstki ścierniwa mogą mieć kształt okrągły lub ostrokrawędziowy. Istnieje różnica w działaniu pomiędzy ścierniwem kulistym a ostrym. Ścierniwa o kształcie okrągłym usuwają zanieczyszczenia głównie wskutek silnych uderzeń i oddziałują przy tym deformująco na powierzchnię poddawaną oczyszczeniu. Dlatego też ścierniwa kuliste stosowane są przede wszystkim do oczyszczania wyrobów i konstrukcji o dużym przekroju ścianki.

Przygotowane we współpracy z firmą tworzącą serwisy internetowe w Rykach.

Informacje

Romuald Cieśla, mieszka i pracuje w Warszawie. Branżą transportową i motoryzacją, interesuje się od dziecka. Strona korzysta z ciasteczek Cookies.

Auta w Warszawie

W budowie bloga, pomogła nam Autokasacja w Warszawie. Więcej informacji, znajdziesz tutaj.